Lewe menu


Right menu

Szukaj


Rybie Oko/SWI/Dziennik/Propozycja uwag do projektu nowelizacji ustawy o rybołówstwie śródlądowym 

Propozycja uwag do projektu nowelizacji ustawy o rybołówstwie śródlądowym

Uwagi do nowego projektu ustawy o rybołówstwie śródlądowym

Komentarz

Za” wody naturalne” należy uznać wszystkie wody płynące (rzeki, jeziora przepływowe oraz inne cieki), pozostałe to „wody stojące” (jeziora hydrologicznie zamknięte oraz zbiorniki sztuczne – czyli stawy).

Zasoby ichtiofauny są częścią przyrody. Jako dobro publiczne powinny być użytkowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju – musimy korzystać z tego bogactwa w taki sposób aby służyły nam oraz przyszłym pokoleniom.
Te myśli jako przewodnie powinny być respektowana przez ustawę.

Ustawa reguluje gospodarkę rybacką, opartą na zasadach prawidłowego użytkowania zasobów biologicznych, określając warunki ochrony, połowu, chowu i hodowli ryb.
Ustawa w założeniu ma regulować zasady gospodarki rybackiej na wodach śródlądowych. Wprowadzane poprawki musza więc tworzyć spójną całość. Trzeba więc oceniając propozycje przejrzeć nie tylko to, co nowelizacja wprowadza, ale także i to, co pozostawia, a pozostawia dość dużo zapisów dziś już nie przystających do realiów.

Nowela proponuje wprowadzenie zmian powołując się na potrzebę dostosowania ustawy do prawa unijnego. Zauważa problem ograniczonej możliwości odtworzeniowej zasobów ichtiofauny i wynikającą stąd potrzebę ograniczeń odłowów, dostrzega także problem wprowadzania „ryb obcych”, proponuje również rozwiązania zgodne z zakładanym modelem decentralizacji (zastąpienie decyzji wojewody decyzjami „zarządu województwa”. To są zmiany idące we właściwym, naszym zdaniem, kierunku.

Jednakże brak w tym porządkowaniu konsekwencji. W wielu z pozostawionych w nowym projekcie zapisów starej ustawy zachowano zapisy, które nie są z nowymi spójne. Np. pozostawiono zapisy dotyczące wojewody zamiast urzędu marszałkowskiego, czy też ministerstwa rolnictwa, zamiast, jak wprowadzono w noweli, minister właściwy ds. rybołówstwa. To są oczywiście drobiazgi, ale takie błędy nie powinny być w ustawie.

Są jednak poważniejsze braki.
W części karnej obniżono dolną granicę kar (nagana!).
Kara nagany proponowana jako dolna granica kary za kłusownictwo jest rażąco niska wobec plagi i szkodliwości społecznej jaką wyrządza ten proceder. Ta symboliczna kara zachęca wręcz do łamania prawa i grozi całkowitym paraliżem w i tak i już trudnej walce z kłusownikami. Już obecne kary są za niskie i nie zapewniają skutecznej walki z kłusownikami. Szacuje się, że na wielu wodach kłusownicy odławiają więcej niż wędkarze i rybacy, w dodatku łowią często w okresie ochronnym, podczas tarła. Nieliczni funkcjonariusze Państwowej Straży Rybackiej nie mogą zapewnić skutecznej ochrony. Wobec rozmiaru kłusownictwa potrzebna by była całodobowa ochrona wód, co jest niewykonalne. Dlatego tylko wysokie kary działając odstraszająco mogą kłusowniczy proceder ukrócić. Ani dotychczasowa ustawa, ani proponowane zmiany tego nie zapewniają. Dalsze obniżanie kar uniemożliwi zmniejszenie rozmiarów kłusownictwa. Cóż z tego, że górna granica kar jest wysoka, kiedy w praktyce będzie rzadko stosowana! Najniższa kara powinna być taka, aby kłusownictwo stało się nieopłacalnym i ryzykownym zajęciem.

Dopuszczenie podrywki grozi powszechną bezkarną praktyką połowów ryb
podrywką w czasie przyborów wód. Udowodnienie, że ktoś stosuje podrywkę tylko do połowu żywca, a nie do połowów rybackich, będzie szalenie trudne, o ile w ogóle możliwe. Dopuszczenie podrywki jako narzędzia połowu będzie dodatkowym problemem i obciążeniem dla straży rybackiej. Obawa przed rozprzestrzenianiem niepożądanych gatunków, używanych przez wędkarzy jako żywce, nie jest tu żadnym uzasadnieniem. Proponujemy zakazać używania podrywki, jak również połowu drapieżników na żywą rybę. Obecny bardzo szeroki wybór przynęt sztucznych zapewnia skuteczne łowienie ryb drapieżnych bez potrzeby stosowania żywych ryb jako przynęty.

Pomysł aby tylko PSR było uprawnione do ścigania kłusownictwa jest bardzo niebezpieczny i szkodliwy; nieliczne kadrowo PSR nie będzie mogło podołać temu zadaniu. Wieloletnia owocna współpraca w zwalczaniu kłusownictwa pomiędzy grupami terenowymi wędkarzy z PZW a lokalnymi posterunkami policji może zostać w ten sposób całkowicie zaprzepaszczona. Ustawa powinna także wyraźnie wskazywać na możliwość skutecznej ochrony wód przez samego zainteresowanego. Poza tym powinna jasno określać, że strażnicy pilnują ryb przed grabieżą, a nie tylko „wykonywania zarządzeń ustawy”.

Brak też jasnego i jednoznacznego określenia, że amatorski połów ryb wbrew
zasadom określonym przez uprawnionego do rybactwa na wydanym przez niego
zezwoleniu powinien być traktowany jako połów bez zezwolenia. Pozostaną
zatem kontrowersje czy łamanie przez wędkarzy limitów ilościowych i innych
warunków połowów określonych przez uprawnionego do rybactwa można uznać za
połów bez zezwolenia i skierować sprawę na drogę karną, jako naruszenie ustawy. Zarządzenia wprowadzane przez uprawnionych do rybactwa - jak zwiększenie wymiary ochronnego, wydłużenie okresu ochronnego, stosowanie haków bezzadziorowych czy inne - dotyczą konkretnych obwodów i są dostosowane do potrzeb wynikających z dobrej gospodarki w tych obwodach. Obecnie łamanie takich zarządzeń może być co najwyżej traktowane jako przewinienie wędkarskie i karane przez Sądy Koleżeńskie, a to stanowczo za mało!

Niezbyt dobrze są też mimo wszystko określone kompetencje dotyczące zgody na wprowadzanie ryb obcych. Nie wszystkie powinny być w kompetencji ministra właściwego ds. rybołówstwa, w przypadkach gatunków innych niż wymienione na załączonej liście konieczna jest zgoda ministra środowiska.
Poza tym wszystkim, brak w tej ustawie precyzyjnie określonego celu. Ustawa dostrzegając konieczność ograniczeń eksploatacji, próbuje uregulować te ograniczenia jako „ochronę”. Nie jest to naszym zdaniem właściwe. Ostrzejsze zapisy dotyczące ochrony ryb są oczywiście i jak najbardziej potrzebne, wcześniej jednak należy zdefiniować zasady eksploatacji wód, a tego ustawa nie precyzuje. Brak jasnych i precyzyjnych definicji określających gdzie może odbywać się chów hodowla oraz co rozumiemy przez rybacką eksploatację? Czy odłowy z wód naturalnych – rzek i jezior – można podciągnąć pod chów i hodowlę? Nie, gdyż:
a) chów ryb (tucz, zwiększanie produkcji ryb, utrzymywanie obcych gatunków może odbywać się tylko w obiektach zamkniętych (stawach hodowlanych),
b) hodowla ryb powinna być dopuszczona jedynie w obiektach zamkniętych (np. z powodu ryzyka przedostania się do populacji krzyżówek genetycznych, przenoszenia chorób ryb itp.)
Nie jest więc chowem gospodarka rybacka w wodach naturalnych, pomimo prowadzonej na tych wodach działalności rybackiej – odłowów, zarybień w tym także zarybień zmieniających strukturę ichtiofauny. Bowiem znaczna część ichtiofauny stanowi dziką populację i pochodzi z naturalnego rozrodu - co jest pod względem przyrodniczym bardzo cenne. Czy można więc zarybienia i odłowy ryb dzikich podciągnąć pod termin „chów”? Gospodarka rybacka wymaga więc innego określenia, innych priorytetów dostosowanych do współczesnych możliwości środowiska jak i innych niż dawniej potrzeb społecznych. Potrzebne jest precyzyjne rozdzielenie i odróżnienie pojęć gospodarowania naturalną populacją w rzekach i jeziorach od chowu i hodowli. Uwzględniając zarówno możliwości środowiska, postęp w technice produkcji żywności, (zwiększone zapotrzebowanie na mięso ryb), priorytetem nie może być dziś wykorzystywanie dzikiej populacji ryb jako dominujące w pozyskiwaniu żywności. Tę rolę w coraz większym stopniu spełniają obiekty stawowe. A zatem nie można wód naturalnych traktować na równi z obiektami hodowlanymi, gdyż ograniczy to możliwości produkcyjne tych obiektów.

Nowa ustawa koniecznie powinna rozgraniczyć produkcję towarową od umiarkowanego korzystania z zasobów przyrodniczych. Należy również pamiętać, że zasobami przyrodniczymi są nie tylko ryby, ale również inne organizmy w tych wodach żyjące. Niewłaściwe gospodarowanie populacją ryb, np. zbyt intensywne odłowy czy nadmierne zarybienia, wpływają na cały ekosystem wodny i naruszają równowagę ekologiczną.
Zbyt liczna populacja ryb (np. karpia) w naturalnych wodach znacznie pogarsza ich stan ekologiczny co jest niezgodne z Ramową Dyrektywą Wodną, zalecającą utrzymanie między innymi dobrego stanu ekologicznego wód.

Powyższe zastrzeżenia uważamy za poważne, dlatego proponujemy zmiany i zgłaszamy następujące uwagi:
Dlatego proponujemy zmiany i zgłaszamy następujące uwagi:

Uwaga 1

Artykuł 1 jest najważniejszy i powinien precyzyjnie definiować pojęcia. Proponujemy jak następuje:

"Art. 1
1. Ustawa dotyczy korzystania z zasobów wód - „pożytków”, które są częścią przyrody i jako dobro publiczne powinny być użytkowane zgodnie z zasadą zrównoważonego rozwoju.
Reguluje gospodarkę rybacką i wędkarską, opartą na zasadach prawidłowego użytkowania zasobów biologicznych, określając warunki ochrony, połowu, chowu i hodowli ryb.

Za:
1) za korzystanie z zasobów naturalnych ryb uznaje się zarybianie lub wspomaganie tarła naturalnego i pozyskiwanie ryb z wód naturalnych na zasadach określonych dalej w ustawie.
2) za chów ryb uznaje się działania zmierzające do utrzymania i zwiększenia produkcji ryb w wodach stojących,
3) za hodowlę ryb uznaje się chów połączony z doborem i selekcją, w celu zachowania i poprawienia wartości użytkowej ryb.
2. Przepisy ustawy stosuje się wyłącznie do publicznych powierzchniowych wód śródlądowych, zwanych dalej "wodami", za wyjątkiem art. 4 ust. 1, art. 10 oraz art. 21, które stosuje się także do innych wód.

3. Wyróżnia się:
1) amatorski połów ryb za pomocą wędki, zwany dalej "wędkarstwem",
2) amatorski połów ryb za pomocą kuszy,
3) rybackie połowy gospodarcze,
4) odłowy sanitarne,
5) odłowy do monitoringu i badań naukowych
6) odłowy tarlaków i podchowanego narybku.

4. Pozyskiwanie ryb może odbywać się jedynie z zachowaniem możliwości odtwórczych ekosystemu wodnego i z zachowaniem naturalnej różnorodności biologicznej. Dopuszcza się korzystanie z naturalnych zasobów ichtiofauny na następujących zasadach:
1) w wodach oddanych w użytkowanie lub wydzierżawionych do prowadzenia gospodarki wędkarskiej, dopuszcza się jedynie połowy wędkarskie, bez prawa odłowów gospodarczych; połowów za pomocą narzędzi i urządzeń rybackich dokonywać można wyłącznie w celu przeprowadzenia niezbędnych zabiegów sanitarnych, hodowlanych lub badań naukowych;
2) w wodach oddanych w użytkowanie lub wydzierżawionych do prowadzenia gospodarki rybackiej, gdzie celem jest wykorzystanie możliwości produkcyjnych akwenu, dopuszcza się stosowanie narzędzi i urządzeń rybackich;
3) woda oddana w użytkowanie lub wydzierżawiona do celów wędkarskich nie może być poddzierżawiana do celów innych niż wędkarskie.
5. Ryby i inne organizmy wodne żyjące w wodzie stanowią jej „pożytki”.
6. Przepisy ustawy nie naruszają postanowień umów międzynarodowych, w szczególności dotyczących gospodarki rybackiej w wodach granicznych, oraz ustawy Prawo wodne i przepisów o ochronie środowiska."
7. Za” wody naturalne” uznaje się wszystkie wody płynące:
1) w rzekach, potokach górskich, kanałach i innych ciekach o przepływach stałych lub okresowych oraz w źródłach, z których cieki biorą początek,
2) w jeziorach i innych zbiornikach, z których cieki wypływają lub do których uchodzą).
Po takim precyzyjnym określeniu na samym początku ustawy dalsze jej zapisy nabiorą przejrzystości jak choćby i proponowane w noweli zapisy Art. 2.

Dalsze uwagi
będą to zarówno uwagi do proponowanej noweli, jak też do pozostawionych zapisów ustawy. W opracowaniu tych uwag wykorzystano wcześniejsze propozycje zgłaszane przez wędkarzy.

Oprócz całkowitej zmiany art. 1 proponujemy:

Uwaga 2
w art. 1a wyrazy "art. 20" zastępuje się wyrazami "art. 21",

Uwaga 3
W art. 2a.1 proponujemy dodać „korzystanie z zasobów”. Początek zdania:
„Ochronę, odbudowę i korzystanie z zasobów ryb w powierzchniowych wodach śródlądowych...”

Uwaga 4
art. 3 powinien naszym zdaniem zaczynać się:
"Art. 3.
1.Uprawniony do rybactwa zobowiązany jest do:
1) „prawidłowego użytkowania zasobów” - utrzymywania populacji ryb w liczebności i strukturze wiekowej naturalnej umożliwiającej jej naturalny rozród, a jeżeli jest to niemożliwe, to wspomaganie rozrodu, utrzymywanie właściwej proporcji ryb drapieżnych do roślinożernych, dbania o właściwą zdrowotność ryb;
2) „rewitalizacji wód” (w porozumieniu z administratorem wód) - przywracanie potokom, rzekom i zbiornikom wodnym funkcji ekologicznych, odtworzenie naturalnych warunków biologicznych, zwiększanie różnorodność biologicznej ekosystemów wodnych poprzez reintrodukcję roślin i zwierząt wodnych oraz odtwarzanie ich miejsc bytowania i rozrodu.
3) preferowania zarybień gatunkami rodzimymi. ",

dopiero dalej proponowane w noweli zmiany dotyczące m.in. gatunków obcych

Uwaga 5
Proponujemy na samym początku rozdzielenie kompetencji ministra właściwego ds. rybołówstwa i ministra środowiska, gdyż zgoda na wprowadzanie gatunków obcych leży w gestii ministra środowiska. Proponujemy aby:
p1 brzmiał;
1 Zezwolenia ministra środowiska wymagają działania polegające na wprowadzaniu ryb z gatunków obcych do powierzchniowych wód śródlądowych znajdujących się poza naturalnym zasięgiem występowania danego gatunku.
2 Zezwolenia ministra właściwego do spraw rybołówstwa wymagają działania polegające na przeniesieniu ryb z gatunków rodzimych nie występujących miejscowo w granicach ich naturalnego zasięgu występowania....

Uwaga 6
proponujemy aby w art. 4 ust. 2 wyraz "udokumentować" zastępuje się wyrazem "dokumentować",

Uwaga 7
W art. 4b ust.3 proponujemy aby w zdaniu:
„Minister właściwy do spraw rybołówstwa może określić... usunąć wyraz „może” a wyraz „określić” zastąpić wyrazem „określi”.

Uwaga 8
w art. 5 po wyrazach "połowu ryb" proponujemy aby dodać wyrazy "z upoważnienia i",

Uwaga 9
proponujemy aby art. 6 ust. 2 otrzymał brzmienie:
"2. Racjonalna gospodarka rybacka polega na korzystaniu z pożytków wód z zachowaniem zasobów ryb w równowadze biologicznej, w szczególności składu gatunkowego, liczebności, struktury wiekowej, na poziomie zapewniającym korzystanie z nich przyszłym pokoleniom, w sposób nie naruszający interesów uprawnionych do rybactwa na tym samym dorzeczu. ",

Uwaga 10
W art. 6a ust. 4 zwrot „wyraził w ramach tej umowy zgodę” uniemożliwia uprawnionemu do rybactwa dokonanie mian w operacie, o ile we wcześniejszej umowie takiego zapisu nie umieszczono.

Uwaga 11
proponujemy aby w art. 6a ust. 3 pkt 2) po wyrazach "obwodu rybackiego," dodać wyrazy "a w szczególności aktualny stan ichtiofauny sporządzony na podstawie aktualnych badań terenowych i udokumentowanych odłowów",

Uwaga 12
proponujemy aby w art. 7:
a) skreślić ust. 1,
b) w ust. 5 wyrazy "społeczną organizację" zastąpić wyrazem "organizatora",
c) w ust. 7 wyrazy "społeczna organizacja" zastąpić wyrazem "organizator",
d) dodać ust. 9 w brzmieniu:
"9. Amatorski połów ryb wbrew szczegółowym warunkom i zasadom określonym przez uprawnionego do rybactwa przy wydaniu zezwolenia, o którym mowa w ust 2, oznacza połów bez tego zezwolenia."
Podrywka nie powinna być narzędziem wędkarskim. Nie widzimy takiej potrzeby, rozsądniej już zakazać połowu na żywca.

Uwaga 13
w art. 8 ust. 1 proponujmy aby:
a) po pkt 3) dodać pkt 3a) w brzmieniu:
"3a) w ilości, która może spowodować zakłócenie równowagi biologicznej,",

b) pkt 4) otrzymał brzmienie:
"4) w odległości mniejszej niż:
a) 50 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę powyżej 10 m,
b) 20 m od budowli i urządzeń hydrotechnicznych piętrzących wodę powyżej 5 m,
c) 5 m od przepławek, grobli, śluz, tam, zapór, jeśli wysokość piętrzenia nie przekracza 5 m,",

c) w pkt 5) wyrazy "art. 21" zastąpić wyrazami "art. 20",
d) w pkt 6) po wyrazach "dla prądu zmiennego," dodać wyrazy "a także narzędziami elektrycznymi nie odpowiadającymi obowiązującym normom,",

e) pkt 12) otrzymał brzmienie:
"12) wędką:
a) na oznakowanych tarliskach w czasie tarła,
b) w odległości mniejszej niż 50 m od rozstawionych w wodzie narzędzi połowowych uprawnionego do rybactwa,
c) w odległości mniejszej niż 75 m od znaku oznaczającego dokonywanie podwodnego połowu ryb kuszą",

Uwaga 14
Proponujemy aby w art. 9 ust. 1 wyrazy "Ryby złowione z naruszeniem przepisu" zastąpić wyrazami "Złowione ryby, o których mowa w",

Uwaga 15
Proponujemy aby art. 10 ust. 1 pkt 1) otrzymał brzmienie:
"1) przechowywania, przetwórstwa i wprowadzania do obrotu ikry i ryb niewymiarowych lub będących w okresie ochronnym, a także złowionych lub pozyskanych z naruszeniem przepisów art. 8 i 9;"

Uwaga 16
Proponujemy aby w art. 12:
a) ust. 1 otrzymał brzmienie:
"1. Wody płynące dzieli się na obwody rybackie.",
b) po ust. 4 dodać ust. 4a w brzmieniu:
"4a. Uprawniony do rybactwa może zezwolić na amatorski połów ryb w uzupełniającym obwodzie rybackim. Wszystkie ryby pozyskane amatorskim połowem ryb niezwłocznie wypuszcza się w stanie żywym do tego samego łowiska, z zachowaniem niezbędnej staranności.",

Uwaga 17
Proponujemy aby w art. 13 ust. 3 wyrazy "art. 21" zastąpić wyrazami "art. 20",

Uwaga 18
W art. 14 zmienić „mogą” na „powinny”.

Uwaga 19
Proponujemy aby w art. 17 ust. 1 po wyrazie "hodowli," dodać wyrazy "zawodów sportowych,",

Uwaga 20
Proponujemy aby art 20 otrzymał brzmienie:
"Art. 20. Minister właściwy do spraw rybołówstwa, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw środowiska, w drodze rozporządzenia, określa:
1) szczegółowe warunki uprawiania amatorskiego połowu ryb,
2) organizatorów amatorskiego połowu ryb uprawnionych do przeprowadzania egzaminów w zakresie ochrony i połowu ryb,
3) wzór karty wędkarskiej i karty łowiectwa podwodnego oraz wysokość opłat pobieranych za ich wydanie,
4)szczegółowe warunki ochrony i połowu ryb, rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, zasady ustanawiania obwodów rybackich, obrębów hodowlanych i ochronnych, oznakowania obrębów i sprzętu pływającego służącego do połowu ryb oraz rejestracji tego sprzętu, w tym dwuliterowe oznaczenie województwa, o którym mowa w art. 21 ust. 3a.",

Uwaga 21
Proponujemy aby art. 21 otrzymał brzmienie:
"Art. 21.
1. Rybackie narzędzia i urządzenia połowowe, oznakowane w sposób umożliwiający identyfikację właściciela, może posiadać wyłącznie uprawniony do rybactwa, a także dyrektor parku narodowego i uprawnione przez niego osoby, w celu wykonywania ochrony ryb na wodach parku narodowego, oraz osoby posiadające zezwolenie na produkcję i handel tymi narzędziami i urządzeniami.
1a. Starosta wydaje zezwolenie na produkcję i handel rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi. Uprawniony jest obowiązany prowadzić rejestr wyprodukowanych oraz sprzedanych narzędzi i urządzeń, określając w nim dane nabywcy.
1b. Osoba posiadająca zezwolenie na produkcję lub handel rybackimi narzędziami i urządzeniami połowowymi może je zbywać tylko osobom posiadającym i okazującym zezwolenie na handel tymi narzędziami i urządzeniami, oraz osobom uprawnionym do połowu ryb, okazującym tytuł swego uprawnienia.
2.Sprzęt pływający służący do połowu ryb podlega obowiązkowi oznakowania i rejestracji.
3.Rejestrację sprzętu, o którym mowa w ust. 2, prowadzi starosta.
3a.Oznakowanie sprzętu pływającego służącego do połowu ryb powinno zawierać numer rejestracyjny składający się z dwuliterowego oznaczania województwa, myślnika, trzyliterowego oznaczenia powiatu, myślnika, czterocyfrowej liczby od 0001 do 9999 odpowiadającej kolejnemu numerowi wpisu do rejestru oraz litery "R" - oznaczającej uprawnionego do rybactwa albo "A" - oznaczającej sprzęt pływający służący do amatorskiego połowu ryb.
3b. Wojewoda ustala trzyliterowe oznaczenie powiatu, o którym mowa w ust. 3a.
4. Uprawniony do rybactwa ma obowiązek trwale oznakować narzędzia rybackie i urządzenia połowowe w sposób umożliwiający ustalenie ich właściciela.
5. Zabrania się osobom nieuprawnionym podejmowania z wody narzędzi rybackich i urządzeń połowowych.",

Uwaga 22
Proponujemy aby art. 23 pkt 11) otrzymał brzmienie:
"11) noszenia kajdanek, ręcznego miotacza gazu i paralizatora elektrycznego.",

Uwaga 23
Proponujemy aby w art. 23a ust. 1
a) w pkt 5) kropkę zastąpić przecinkiem,
b) dodać pkt 6) w brzmieniu:
"6) paralizatora elektrycznego.",

Uwaga 24
Proponujemy aby art. 24 otrzymał brzmienie:
"Art. 24.
1. Uprawniony do rybactwa, a także osoba przez niego upoważniona po okazaniu pełnomocnictwa, ma prawo kontroli dokumentów uprawniających do połowu ryb u osób dokonujących połowu w wodach uprawnionego do rybactwa.
2. Uprawniony do rybactwa oraz osoba przez niego upoważniona ma prawo ująć osobę złapaną na gorącym uczynku popełnienia wykroczenia lub przestępstwa, oraz osobę nie okazującą na żądanie dokumentów, o których mowa w ust. 1. Zatrzymanego należy niezwłocznie oddać w ręce policji lub Państwowej Straży Rybackiej.",

Uwaga 25
W art. 27.1 kara przewidziana dla uprawnionego do rybactwa zaczyna się od rażąco niskiej. 100 zł nie jest wymierną karą! Proponujemy karę minimalną 1000 zł.

Uwaga 26
Proponujemy aby w art. 27a:
a) w ust. 2 usunąć punkt c lub zmienić na „używa podrywki”. Podrywka nie powinna być dopuszczalnym narzędziem połowowym.
b) w ust. 5 wyrazy "karze nagany lub grzywny" zastąpić wyrazami "karze aresztu albo grzywny nie niższej niż 300 zł
c) dodać po ust. 1 dodać ust. 1a w brzmieniu:
"1a. W razie ukarania za wykroczenia wymienione w ust 1, sąd grodzki orzeka nawiązkę na rzecz pokrzywdzonego uprawnionego do rybactwa w wysokości pięciokrotnej wartości odtworzeniowej i reprodukcyjnej przywłaszczonych ryb.", nie mniej jednak niż 10% średniego krajowego wynagrodzenia brutto za 1 kg ryb z wód płynących (w tym jeziora przepływowe) i nie mniej niż 20% średniego krajowego wynagrodzenia brutto za 1 kg ryb łososiowatych.

Uwaga 27
Proponujemy aby w art. 27c dodać ust. 3 w brzmieniu:
"3. Czyn zabroniony określony w ust. 1 stanowi przestępstwo, choćby jego społeczna szkodliwość była znikoma. Art. 1 par. 2 kodeksu karnego nie stosuje się.".

Uwaga 28
Proponujemy aby w art. 27d
a)w art. 27 d ust.2 p 3 dodać "w tym pojazdów i łodzi,",
b) dodać p. 6 w brzmieniu:
"6. Nie podlega karze, kto nabył oraz wbrew przepisom ustawy posiada narzędzia i urządzenia rybackie, o których mowa w art. 21 ust. 1, jeżeli o fakcie nabycia i posiadania zawiadomił organ powołany do ścigania przestępstw i ujawnił wszystkie istotne okoliczności nabycia, zanim organ ten dowiedział się o fakcie posiadania, a także niezwłocznie po zawiadomieniu oddał temu organowi do zabezpieczenia te narzędzia i urządzenia rybackie. Zabezpieczone narzędzia i urządzenia rybackie podlegają przepadkowi."

Dyskusje i komentarze

Schowaj teksty   

RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: System open source ERP - innowacyjna technologia: OpenERP to jedna aplikacja dla całego Twojego biznesu.