Lewe menu


Right menu

Szukaj


STATUT STOWARZYSZENIA WĘDKARZY INTERNAUTÓW

My Założyciele, powołując do życia niniejsze Stowarzyszenie pragniemy w sposób jednoznaczny nawiązać do klasycznego rozumienia wędkarstwa, które od pokoleń kojarzy się z głęboką etyką oraz szlachetnością, zarówno pomiędzy ludźmi, ale także w zmaganiach z siłami przyrody w korzystaniu z jej dóbr przez człowieka. Co za tym idzie będziemy starali się połączyć idee przedwojennych sportowych towarzystw wędkarskich z najnowocześniejszą formą stosunków międzyludzkich i źródeł informacji do jakich należy sieć Internet.

ROZDZIAŁ I

Postanowienia ogólne

§ 1.

Stowarzyszenie Wędkarzy Internautów, zwane dalej Stowarzyszeniem działa na mocy ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. Nr 20, poz. 104, ze zmianami) oraz niniejszego statutu.

§ 2.

Stowarzyszenie jest apolitycznym, dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób, które w swojej pasji kierują się szczególnym szacunkiem dla natury, oraz wędkarstwa i własnym przykładem pragną promować te wartości.

§ 3.

1. Terenem działania Stowarzyszenia jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Siedzibą władz jest miasto Wrocław.
3. Głównym polem działalności, wymiany informacji, wzajemnej pomocy, jest sieć Internet.

§ 4.

1. Stowarzyszenie posiada osobowość prawną.
2. Nazwa i symbole Stowarzyszenia korzystają z ochrony prawnej.

§ 5.

Stowarzyszenie może być członkiem krajowych i międzynarodowych organizacji o tym samym lub podobnym profilu działania.

§ 6.

Stowarzyszenie może używać pieczęci, odznak na zasadach określonych w przepisach szczególnych.

§ 7.

1. Stowarzyszenie opiera swoją działalność na pracy społecznej członków. Do prowadzenia swych spraw może zatrudniać pracowników.
2. Stowarzyszenie może prowadzić działalność gospodarczą. Dochód z działalności gospodarczej służy realizacji celów statutowych i nie może być przeznaczony do podziału miedzy jego członków.

ROZDZIAŁ 2

Cele i sposoby działania

§ 8.

Stowarzyszenie stawia sobie następujące cele:

1. Wytwarzanie atmosfery szacunku do wód i propagowanie idei ochrony przyrody.
2. Upowszechnienie idei prawdziwie sportowego wędkarstwa poprzez dostępne media, a w szczególności sieć Internet.
3. Propagowanie szczerej i pełnej wymiany doświadczeń przede wszystkim w sieci Internet i na Spotkaniach Wędkarzy Internautów, ale też i nad wodą.
4. Popieranie prawidłowej, zgodnej ze zdrowym rozsądkiem gospodarki ekologiczno wędkarskiej.
5. Wspieranie organizacyjne jak i rzeczowe osób fizycznych jak i jednostek organizacyjnych podejmujących działania w myśl celów Stowarzyszenia.
6. Popularyzacja sieci Internet jako źródła informacji, miejsca wymiany poglądów i narzędzia służącemu nawiązywaniu kontaktów z Polakami wędkującymi za granicą, oraz z wędkarzami z całego Świata.
7. Upowszechnianie wiedzy, o warunkach ochrony i połowu ryb.

§ 9.

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez;

1. Organizowanie szkoleń, seminariów, oraz innych form poszerzania wiedzy służących promocji celów statutowych Stowarzyszenia.
2. Organizowanie spotkań "Stowarzyszenia Wędkarzy Internautów" na terenie całego kraju, jak i poza jego granicami mające na celu bezpośredni kontakt członków Stowarzyszenia, oraz realizację celów statutowych.
3. Współdziałanie z właściwymi organami państwowymi w zakresie ochrony przyrody.
4. Współpracę z osobami i instytucjami w zakresie zbierania informacji i wymiany doświadczeń w dziedzinie ekologii, gospodarki zasobami wodnymi, oraz w rozwijaniu wiedzy informatycznej.
5. Prowadzenie działalności wydawniczej w zakresie wędkarstwa, oraz ekologii.
6. Organizowanie odczytów, wystaw, konkursów i spotkań z interesującymi ludźmi.
7. Współpracę, oraz uczestnictwo w organizacjach krajowych, zagranicznych i międzynarodowych.
8. Pozyskiwanie środków finansowych poprzez działalność gospodarczą, darowizny i inne źródła dla realizacji zadań statutowych
9. Podawanie do publicznej wiadomości faktu naruszenia pryncypiów przyjętych przez stowarzyszenie, oraz zawiadamianie o tym przez członków Kapituły Stowarzyszenia odpowiednich organów.
10. Gromadzenie środków finansowych na cele statutowe Stowarzyszenia.

ROZDZIAŁ 3

Członkowie, ich prawa i obowiązki

§ 10.

1. Członkami Stowarzyszenia mogą być osoby fizyczne i prawne.
2. Osoba prawna może być jedynie wspierającym członkiem Stowarzyszenia.

§ 11.

Członkowie Stowarzyszenia dzielą się na:
1. członków zwyczajnych,
2. członków wspierających,
3. członków honorowych.

§ 12.

1. Członkiem zwyczajnym może być osoba popierająca cele Stowarzyszenia, która złoży deklarację członkowską i pragnie w nim działać.
1) Członkowie małoletni między 16, a 18 rokiem życia posiadają wszystkie prawa członka
zwyczajnego za wyjątkiem biernego prawa wyborczego.
2) Małoletni poniżej 16 roku życia mogą, za zgodą przedstawicieli ustawowych, należeć do stowarzyszenia na zasadach określonych w Art.3, pkt. 3 Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. Prawo o stowarzyszeniach.
2. Cudzoziemiec, niezależnie od miejsca zamieszkania może być członkiem Stowarzyszenia na zasadach ogólnych.

§ 13.

1. Członkiem wspierającym może być;
1) Osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych.
2) Inna osoba prawna zainteresowana działalnością Stowarzyszenia.
2. Członek wspierający, za wyjątkiem czynnego i biernego prawa wyborczego, posiada
prawa określone w § 15.
3. Członek wspierający jest zobowiązany do regularnego wywiązywania się
z deklarowanych świadczeń oraz przestrzegania uchwał władz Stowarzyszenia.
4. Osoba prawna działa w Stowarzyszeniu przez swojego przedstawiciela.

§ 14.

1. Członkiem honorowym może być osoba, która wniosła wybitny wkład w rozwój idei Stowarzyszenia bądź w inny szczególny sposób zasłużyła się dla Stowarzyszenia.
2. Nadanie godności członka honorowego następuje przez Walne Zebranie Członków, na wniosek Kapituły.
3. Nadanie członkostwa honorowego, członkowi zwyczajnemu nie zwalnia Jego z praw i obowiązków członka zwyczajnego zawartych odpowiednie w § 15 i § 16.
1) Członek honorowy może być jednocześnie członkiem zwyczajnym,
2) Członek honorowy może się ubiegać o przyznanie uprawnień członka zwyczajnego na zasadach zawartych w § 17.
4. Członkostwo honorowe może być nadawane pośmiertnie. Nie stosuje się tu też pkt 3 § 18 niniejszego Statutu.

§ 15.

Członek zwyczajny ma prawo;

1. wybierać i być wybieranym do władz Stowarzyszenia,
2. brać udział w organizowanych przez Stowarzyszenie imprezach,
3. korzystać z pomocy,
4. nosić symbole stowarzyszenia
5. korzystać z innych uprawnień gwarantowanych przez Stowarzyszenie.

§ 16.

Członek zwyczajny obowiązany jest do:

1. przestrzegania postanowień Statutu Stowarzyszenia, oraz uchwał jego władz.
2. regularnego opłacania składek i innych świadczeń obowiązujących w Stowarzyszeniu,
3. czynnego udziału w pracach i realizacji celów Stowarzyszenia.
4. przestrzegania zasad współżycia społecznego oraz dbałości o mienie
5. Przyczyniania się swoja postawą, do wzrostu roli i znaczenia towarzyszenia
6. Dzielenia się z innymi członkami Stowarzyszenia swoją wiedzą i doświadczeniami na temat wędkarstwa, ochrony przyrody, oraz użytkowania sieci Internet

§ 17.

Członków zwyczajnych i wspierających przyjmuje w drodze uchwały Kapituła, na podstawie pisemnej deklaracji wstępującego.

§ 18.

Członkostwo ustaje na skutek;
1. dobrowolnej rezygnacji zgłoszonej na piśmie Kapitule,
2. skreślenia z listy członków przez Kapitułę z powodu;
1) zalegania z opłatą składek członkowskich dłużej niż przez okres 3 miesięcy,
2) naruszenia zasad statutowych, nieprzestrzegania uchwał,
3) działania na szkodę Stowarzyszenia, wbrew Honorowemu Kodeksowi Stowarzyszenia Wędkarzy Internautów
3. śmierci członka lub utraty osobowości prawnej,
4. pozbawienia godności członka honorowego przez Walne Zebranie Członków.

ROZDZIAŁ 4

Organy władz

§ 19
.
1. Organami Stowarzyszenie są:
1) Walne Zebranie Członków,
2) Zarząd, zwany dalej Kapitułą
3) Komisja Rewizyjna.
4) Sąd Koleżeński
2. Kadencja wszystkich władz, trwa 2 lata.
3. Uchwały władz Stowarzyszenie podejmowane są w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów, przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania. Zgromadzeni mogą uchwalić głosowanie tajne. Przy równej ilości głosów, decyduje głos przewodniczącego Zebrania.
4. Jeżeli w pierwszym terminie na posiedzeniu danego organu władzy nie uczestniczy co najmniej połowa liczby członków, wówczas w drugim terminie posiedzenia uchwały mogą być podjęte większością głosów oddanych przez członków obecnych.
5. Drugi termin powinien być podany w zawiadomieniu o posiedzeniu i nie może być wyznaczony wcześniej niż po upływie trzydziestu minut po pierwszym terminie.
6. Postanowienia ust. 4 i 5 nie stosuje się do uchwały dotyczącej zmiany Statutu.
7. W przypadku zmniejszenia składu Kapituły, Komisji Rewizyjnej lub Sądu Koleżeńskiego władzom tym przysługuje prawo uzupełnienia swego składu osobowego. Liczba dokooptowanych w ten sposób członków władz nie może przekroczyć 1/2 liczby członków pochodzących z wyboru.

§ 20.

1. Walne Zebranie Członków jest najwyższą władzą Stowarzyszenia.
2. W Walnym Zebraniu Członków biorą udział:
1) z głosem stanowiącym - członkowie zwyczajni,
2) z głosem doradczym - członkowie wspierający, honorowi i zaproszeni goście.
3. O terminie, miejscu i porządku obrad Walnego Zebrania Członków, Kapituła powiadamia
członków co najmniej na 14 dni przed terminem zebrania.
4. Walne Zebranie Członków zwołane w drugim terminie może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.

§ 21.

1. Walne Zebranie Członków może być zwyczajne lub nadzwyczajne.
2. Walne Zebranie Członków o charakterze sprawozdawczo-wyborczym zwołuje się raz na
dwa lata.
3. Sprawozdawcze Walne Zebranie Członków zwołuje się raz w roku.
4. Walne Zebranie Członków obraduje wg uchwalonego przez siebie regulaminu obrad.
5. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Kapituła;
1) z własnej inicjatywy,
2) na żądanie Komisji Rewizyjnej,
3) na żądanie Sądu Koleżeńskiego
4) na pisemny wniosek 1/4 ogólnej liczby członków na prawach członka zwyczajnego.
6. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków zwołuje Kapituła nie później niż w ciągu miesiąca od złożenia wniosku lub podjęcia uchwały.
7. Nadzwyczajne Walne Zebranie Członków obraduje wyłącznie nad sprawami, dla których zostało zwołane.

§ 22.

Do kompetencji Walnego Zebrania Członków należy;
1. uchwalanie statutu i jego zmiany,
2. uchwalanie programów działania Stowarzyszenia,
3. uchwalanie regulaminów władz Stowarzyszenia,
4. uchwalanie budżetu,
5. wybór i odwoływanie prezesa,
6. wybór i odwoływanie Kapituły, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego,
7. zatwierdzanie sprawozdań z działalności Kapituły, Komisji Rewizyjnej i Sądu Koleżeńskiego, oraz podejmowanie uchwał w sprawie udzielania absolutorium tym organom,
8. rozpatrywanie odwołań członków od uchwał Kapituły
9. rozpatrywanie odwołań członków od orzeczeń Sądu Koleżeńskiego
10. nadawanie i pozbawianie godności członka honorowego, na wniosek Kapituły lub Sądu Koleżeńskiego
11. podjęcie uchwały rozwiązaniu Stowarzyszenia i przeznaczeniu jego majątku,
12. Podejmowanie uchwał w innych sprawach wniesionych pod obrady.

§ 23.

Kapituła, będąca najwyższą władzą Stowarzyszenia w okresie między Walnymi Zebraniami
Członków, kieruje jego bieżącą działalnością.

§ 24.

Kapituła składa się z 5 - 10 członków, w tym prezesa, wiceprezesa i skarbnika.
1. Na swym pierwszym posiedzeniu Kapitule wybiera ze swego składu: wiceprezesa, sekretarza, i skarbnika.
2. Posiedzenia odbywają się w miarę potrzeb, nie rzadziej jednak niż 2 razy w roku.

§ 25.

Do zakresu działania Kapituły należy;
1. reprezentowanie Stowarzyszenia na zewnątrz,
2. wykonywanie uchwał Walnego Zebranie Członków,
3. przygotowanie projektu budżetu rocznego
4. przygotowanie projektów regulaminów działania Stowarzyszenia,
5. uchwalanie preliminarzy programów i wniosków,
6. sprawowanie zarządu nad majątkiem Stowarzyszenia,
7. podejmowanie decyzji w sprawie nabycia lub zbycia majątku nieruchomego
i ruchomego,
8. organizowanie i prowadzenie działalności gospodarczej,
9. powoływanie komisji i zespołów doradczych,
10. podejmowanie uchwał w sprawach członkowskich,
11. przyznawanie wyróżnień i nagród oraz wymierzanie kar,
12. prowadzenie dokumentacji Stowarzyszenia,
13. wnioskowanie o nadanie i pozbawienie godności członka honorowego,
14. zatrudnianie pracowników,
15. podejmowanie innych uchwał związanych z bieżącą działalnością Stowarzyszenia.

§ 26.

1. Komisja Rewizyjna jest władzą powołaną do sprawowania kontroli nad działalnością Stowarzyszenia.
2. Komisja Rewizyjna składa się z 3 - 5 członków.
3. Na swym pierwszym posiedzeniu Komisja wybiera ze swego składu przewodniczącego, jego zastępcę oraz sekretarza.

§ 27.

Do zakresu działania Komisji Rewizyjnej należy:
1) kontrolowania statutowej i finansowo-gospodarczej działalności Stowarzyszenia,
2) występowanie do Kapituły z wnioskami wynikającymi z przeprowadzonych kontroli,
3) składanie wniosków w sprawie absolutorium,
4) prawo żądania zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zebrania Członków, a także posiedzenia Kapituły,
5) Skreślony,
6) wykluczanie z Komisji członka, który nie uczestniczył w dwóch posiedzeniach bez usprawiedliwienia,
7) Skreślony

§ 28.

1) Członkowie Komisji Rewizyjnej mają prawo brać udział, z głosem doradczym
w posiedzeniach Kapituły.
2) Komisja Rewizyjna działa na podstawie uchwalonego przez siebie regulaminu.

§ 29.

1. Sąd Koleżeński składa się z trzech do pięciu członków, którzy na pierwszym posiedzeniu wybierają ze swego grona przewodniczącego, wiceprzewodniczącego i sekretarza.
2. Członkowie Sądu Koleżeńskiego nie mogą pełnić funkcji w innych władzach Stowarzyszenia.

§ 30.

1. Sąd Koleżeński orzeka w składzie co najmniej trzyosobowym.
2. Postępowanie przed Sądem Koleżeńskim toczy się na zasadzie równości stron, z
zapewnieniem stronom prawa do obrony, a także odwołania się do Walnego Zebrania
Członków.
3. Podstawę wydania orzeczenia może stanowić całokształt okoliczności ujawnionych w
postępowaniu przed Sądem Koleżeńskim.
4. Rozstrzygnięcia Sądu Koleżeńskiego wydane są w formie orzeczenia.

§ 31.

Do zakresu działania Sądu Koleżeńskiego należy:
1. rozpoznawanie spraw związanych z naruszeniem przez członków postanowień statutu, oraz uchwał podejmowanych przez władze Stowarzyszenia,
2. rozpoznawanie i rozstrzyganie sporów pomiędzy członkami a władzami Stowarzyszenia,
3. składanie sprawozdań ze swojej działalności na Walnym Zebraniu Członków,

§ 32.

Członek Stowarzyszenia nie może być ukarany po upływie roku od powzięcia wiadomości o dopuszczeniu się przez niego naruszenia statutu lub uchwał władz Stowarzyszenia.

§ 33

Sąd Koleżeński może nakładać następujące kary organizacyjne:
1. upomnienia,
2. nagany,
3. zawieszenia w prawach członkowskich na okres od 1 do 12 miesięcy,
4. wykluczenia ze Stowarzyszenia.

§ 34

Szczegółowy tryb i zasady działania Sądu określa odrębny regulamin, uchwalony przez ten Sąd.

§ 35

Władze mogą podejmować uchwały w trybie pisemnym lub przy wykorzystaniu środków bezpośredniego porozumiewania się na odległość (w tym internet). Członek władz może oddać swój głos na piśmie za pośrednictwem innego członka.

ROZDZIAŁ 5

Majątek i fundusze

§36

1. Majątek Stowarzyszenia stanowią nieruchomości, ruchomości, oraz fundusze
2. Na fundusze Stowarzyszenia składają się;
a) składki członkowskie,
b) dotacje,
c) wpływy z działalności statutowej,
d) dochody z posiadanych nieruchomości i ruchomości,
5) dochody z ofiarności publicznej.

§ 37.

1. Tryb płacenia składek członkowskich określa Kapituła.2. Stowarzyszenie prowadzi gospodarkę finansową, oraz rachunkowość zgodnie z obowiązującymi przepisami.

§ 38.

Dla ważności oświadczenia woli, pism i dokumentów w przedmiocie praw i obowiązków majątkowych Stowarzyszenia wymagane są podpisy dwóch członków Kapituły, w tym: prezesa, lub wiceprezesa, lub skarbnika, bądź wyznaczonych przez nich pełnomocników.

ROZDZIAŁ 6

Zmiana statutu i rozwiązanie Stowarzyszenia

§ 39.
Uchwalenie statutu lub jego zmiana, oraz podjęcie uchwały o rozwiązaniu Stowarzyszenia przez Walne Zebranie Członków wymaga kwalifikowanej większości 2/3 głosów, przy obecności co najmniej połowy członków uprawnionych do głosowania.
1) Walne Zebranie Członków zwołane w sprawie rozwiązania Stowarzyszenia, wyznaczone w drugim terminie, może podejmować uchwały bez względu na liczbę obecnych członków.
2) Podejmując uchwałę o rozwiązaniu Stowarzyszenia, Walne Zebranie Członków określa sposób przeprowadzenia likwidacji, oraz przeznaczenia majątku

§ 40.

W sprawach nie uregulowanych niniejszym statutem stosuje się przepisy ustawy Prawo o stowarzyszeniach..


RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Dobre i tanie domowe jedzenie Posiłki regeneracyjne Łódź Dowóz do firmy, katering