Lewe menu


Right menu

Szukaj


Rybie Oko/SWI/Nieregularnik/Interwencje i działania/Protest w sprawie regulacji Lubatówki 

Protest w sprawie regulacji Lubatówki

Ocena: 0 
Ilość ocen: 0 
 Ilość wyświetleń: 4081 
Komentarzy: 0 
ID: 2137 
Węzeł: 1534 
Tomek Płonka 670612

03.02.2005 Jurek Buda znalazł na WCWI materiał o planowanej regulacji Lubatówki.
09.02.2005 otrzymaliśmy pismo Społecznego Komitetu Obrony Rzek Podkarpackich wysyłane do Prezydenta Krosna dotyczące planowanej regulacji potoku Lubatówka w km 1+588 – 4+725

Prezes Andrzej Trembaczowski przygotował i wysłał pismo następującej treści:

Pan Piotr Przytocki Lublin 09.02.2005
Prezydent Miasta Krosna
ul. Lwowska 28 a
38-400 Krosno
Dotyczy: regulacji potoku Lubatówka w km 1+588 – 4+725
Ze zdziwieniem i oburzeniem odebraliśmy wiadomość o planach regulacji rzeki Lubatówka. Według oceny przyrodników planowane prace wywołają znaczne szkody, a ich zasadność jest mocno wątpliwa. Nasze zdumienie jest tym większe, że tego typu prace są sprzeczne z nowoczesnymi metodami utrzymania rzek, sprzeczne także z zasadami Unijnej Dyrektywy Wodnej oraz z zapewnieniami Ministerstwa Środowiska.
Ustawa Prawo Wodne w Art 22. definiuje pojęcie utrzymania wód: „Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych polega na zachowaniu lub odtworzeniu stanu ich dna lub brzegów oraz na konserwacji lub remoncie istniejących budowli regulacyjnych w celu zapewnienia swobodnego spływu wód oraz lodów a także właściwych warunków korzystania z wody”. Art. 24 dodaje, że: „utrzymanie wód powierzchniowych nie może naruszać istniejącego dobrego stanu ekologicznego tych wód oraz warunków wynikających z ochrony tych wód.” Ramowa Dyrektywa Wodna zaleca krajom członkowskim UE „osiągnięcie co najmniej dobrego stanu ekologicznego wód, a tam gdzie jest dobry, powinien być zachowany”. Członkostwo w UE zobowiązuje nas do pełnego wprowadzenia w życie i wykonania istniejących przepisów prawnych dotyczących środowiska. Ramowa Dyrektywa Wodna zobowiązuje także do stosowania przewidzianych w przepisach kar za zniszczenie środowiska.
Według opinii Społecznego Komitetu Obrony Rzek Podkarpackich:
- Regulacja Lubatówki na wspomnianym odcinku spowoduje zwiększenie zagrożenia powodziowego w dolnej części Lubatówki oraz Wisłoka, gdyż wody Lubatówki wyprofilowanym korytem szybciej spłyną w dół potoku i podwyższą poziom wody w jej dolnej części oraz dalej w Wisłoku.
- Regulacja jest bezzasadna, gdyż omawiany odcinek rzeki położony jest z dala od siedzib ludzkich i nie istnieje realne zagrożenie dla mieszkańców Suchodołu i Guzikówki.
- Regulacja spowoduje zniszczenie cennych krajobrazowo terenów Krosna oraz cennych przyrodniczo siedlisk; wycięte zostaną setki drzew (lipa drobnolistna, wierzba biała, klon polny, jesion, olsza szara, olsza czarna, wiąz szypułkowy, wiąz polny), które tworzą zbiorowiska łęgowe i fragmenty grądu wschodnioeuropejskiego.
- Regulacja spowoduje zniszczenie naturalnego koryta rzeki, w którym miejsce znajdą nieestetyczne perforowane i betonowe płyty, a zatem degradację rzeki, co jest sprzeczne z utrzymaniem dobrego stanu ekologicznego wód, priorytetowym zadaniem administratora rzek.
- Zaprzeczeniem działań na rzecz utrzymania dobrego stanu ekologicznego wód będzie także zniszczenie populacji wielu cennych roślin, ryb, ptaków i zwierząt.
- Zniszczone zostaną piękne skarpy z wychodniami piaskowców i łupków, które znajdują się na zachodnim brzegu Lubatówki.
- Zagrożone będą występujące w tym odcinku potoku chronione prawem populacje roślin – cebulicy dwulistnej, pierwiosnka wyniosłego i łuskiewnika różowego; rzadkich i chronionych prawem ryb – głowacza białopłetwego, strzebli potokowej, śliza i piekielnicy; rzadkich i chronionych ptaków – zimorodka, dudka, jaskółki brzegówki, strumieniówki, strzyżyka, sieweczki rzecznej, remiza; niezwykle rzadkiego i chronionego w całej Europie, rzadkiego w Polsce i chronionego prawem, motyla modraszka nausitous oraz występujących tu bobrów;
- Zniszczony zostanie ponad trzykilometrowy pasa zadrzewień, zarośli i ziołorośli - jeden z piękniejszych i najbardziej zróżnicowany przyrodniczo fragmentów Krosna, które dla wielu mieszkańców jest oazą ciszy i spokoju, miejscem kontaktu człowieka z przyrodą, miejscem wypoczynku z dala od dróg i miejskiego hałasu.
Planowane na potoku Lubatówka prace są sprzeczne z aktualnym, ogólnoświatowym trendem zmierzającym do zachowania cieków wodnych i dolin rzecznych w stanie naturalnym oraz przywracania takiego stanu poprzez programy rewitalizacji i renaturyzacji rzek i potoków i wprowadzaną przez RZGW Kraków zasadą dobrej praktyki w utrzymaniu rzek i potoków górskich. W dokumencie tym odchodzi się od użycia betonowych płytek i znacznie zmienia podejście do regulacji rzek. Proponuje się na przykład pozostawienie pojedynczych kłód drzew na dnie potoków aby zapobiec erozji dennej.
Planowane na potoku Lubatówka prace są także sprzeczne z:
- zapisami Ustawy z dnia 18 lipca Prawo wodne (Dz. U., Nr 115 z 2001 roku, poz. 1229). Zgodnie z jej zapisami w zarządzaniu wody ważne jest „utrzymanie lub poprawa stanu ekosystemów wodnych i od wody zależnych”. Wszystkie działania powinny uwzględniać zasadę zrównoważonego rozwoju. W Ustawie tej czytamy również „Utrzymanie śródlądowych wód powierzchniowych nie może naruszać istniejącego dobrego stanu ekologicznego tych wód oraz warunków wynikających z ochrony wód” oraz „Zabrania się niszczenia lub uszkadzania brzegów śródlądowych wód powierzchniowych”;
- zapisami konwencji międzynarodowych ratyfikowanych przez Polskę:
- Konwencji o różnorodności biologicznej, tzw. Konwencji z Rio de Janeiro, z 1992 roku (Dz. U., Nr 118 z 1995 roku, poz. 565), zobowiązującej sygnatariuszy do zachowania pełnej różnorodności form życia w biosferze;
- Konwencji o ochronie wędrownych dziko żyjących gatunków zwierząt, tzw. Konwencji Bońskiej, z 1979 roku, która wskazuje na konieczność ochrony, a nawet restytuowania siedlisk gatunków;
- Konwencji o ochronie gatunków dzikiej flory i fauny europejskiej oraz ich siedlisk, tzw. Konwencji Berneńskiej, z 1979 roku, która kładzie szczególny nacisk na ochronę gatunków oraz ich siedlisk;
- Ramową Dyrektywą Wodną UE (Dyrektywa 200E/60/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 23 października 2000 roku) ustanawiającą ramy wspólnotowych działań w dziedzinie polityki wodnej. Celem Dyrektywy jest „dążenie do zmniejszenia skutków powodzi i suszy”, ale równocześnie „Zapobieganie dalszemu pogarszaniu się ekosystemów wodnych oraz ochrona i poprawa stanu tych ekosystemów wodnych”. Dyrektywa zaleca wybór przyjaznych środowisku strategii i metod ochrony przed powodzią;
- Dyrektywą Siedliskową (Dyrektywa Rady 92/43/EWG z dnia 21 maja 1992 roku) w sprawie ochrony siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory;
- Dyrektywą Ptasią (Dyrektywa Rady 79/409/EWG z dnia 2 kwietnia 1979 roku) w sprawie ochrony i poprawy jakości środowiska naturalnego. Dyrektywy Siedliskowa i Ptasia podkreślają istotną funkcję dolin rzecznych, które ze względu na swą liniową i ciągłą strukturę są bardzo ważne dla migracji, rozprzestrzeniania i wymiany genetycznej dzikich gatunków.

Apelujemy do Pana Prezydenta o rozważenie zmiany planów dotyczących regulacji potoku Lubatówka.

Z poważaniem
Andrzej Trembaczowski
Prezes Stowarzyszenia Klub Wędkujących Internautów

Do wiadomości:
1. Społeczny Komitet Obrony Rzek Podkarpackich, Łukasz Łuczaj, Rzepnik 20 A, 38-473 Łęki Strzyżowskie,
2. Wojewódzki Konserwator Przyrody, Wydział Środowiska i Rolnictwa Podkarpackiego Urzędu Wojewódzkiego w Rzeszowie ul. Grunwaldzka 15, 35-959 Rzeszów,
3. RZGW Kraków ul. Marszałka J. Piłsudskiego 22, 31-109 Kraków,
4. ZO PZW Krosno, ul. Jasna 26 a, 38-404 Krosno,
5. World Wide Foundation For Nature, ul. Wiśniowa 38, 00-520 Warszawa.

23 lutego 2005r. otrzymaliśmy od dyrektora krakowskiego RZGW pismo - właściwie kopię pisma wysłanego do prezydenta Krosna.
Dyrektor RZGW przypomina prezydentowi miasta Krosna, że na mocy ustawy Prawo Wodne RZGW powinno zostać dopuszczone do postępowania na prawach strony i o takie prawo dyrektor w pismie do prezydenta wystapił.

W wyniku szeroko zakrojonej akcji prowadzonej głównie przez lokalne organizacje ekologiczne, jak również również lokalne media, komentarzem niech będzie poniższy artykuł z jednej z gazet:

Lubatówka. Idzie ku lepszemu...?
22 lutego w Urzędzie Miasta Krosna odbyło się spotkanie robocze, którego tematem była planowana regulacja Lubatówki w rejonie Guzikówki i Suchodołu (km 1+588 – 4+725). Na spotkanie przybyli: prezydent Krosna Piotr Przytocki, wiceprezydent Robert Hanusek, naczelnik Wydziału Gospodarki Komunalnej i Ochrony Środowiska UM w Krośnie Hanna Ryś oraz autorzy projektu regulacji Lubatówki – projektant Bolesław Borkiewicz, przedstawiciel Naczelnej Organizacji Technicznej z Rzeszowa Stefan Pacuła, przedstawiciel Podkarpackiego Zarządu Melioracji Józef Kędzior. Jako obserwatorzy pojawili się nawet przedstawiciele osiedla Traugutta i Krościenko Niżne oraz gminy Skołyszyn. Stronę przyrodniczo-ekologiczną reprezentowali: koordynujący prace Społecznego Komitetu Obrony Rzek Podkarpackich Łukasz Łuczaj, przedstawiciel Towarzystwa na rzecz Ziemi z Oświęcimia (organizacji monitorującej regulacje rzek w Polsce) Konrad Kata, przedstawiciele Polskiego Związku Wędkarskiego: Stanisław Wróbel - wiceprezes Zarządu Okręgu i Tomasz Ekert - Koło Miejskie nr 1 w Krośnie, przedstawiciel Stowarzyszenia „Karpackie Krajobrazy” Robert Nowak oraz Stowarzyszenia Pracownia na rzecz Wszystkich Istot Grzegorz Bożek.
Tak, jak ustalono dwa tygodnie wcześniej, projektanci szczegółowo przedstawili projekt regulacji Lubatówki, za szczególnym uwzględnieniem technicznych aspektów przewidzianych do wykonania prac. Następnie przyrodnicy, wędkarze i ekolodzy odnosili się do wszystkich zaznaczonych na mapie miejsc, które projektanci wyznaczyli do regulacji. Wskazywali na wiekowe wierzby, znaczenie ochrony koryta potoku, mieszkające na wychodniach skalnych ptaki, walory krajobrazowe oraz rolniczy charakter tego obszaru. Przedstawiciele SKORP podkreślali, że chcą zachować Lubatówkę w jak najbardziej naturalnym stanie, dodawali jednocześnie, że nie mają nic na przeciw zabezpieczeniu tych fragmentów brzegu potoku, które znajdują się w pobliżu domów i mostów. Warto też podkreślić żywe zainteresowanie walorami przyrodniczymi Lubatówki i jej okolic, które wykazali przedstawiciele władz miasta oraz projektanci, chęć współpracy i gotowość do odstąpienia od części zaplanowanych prac regulacyjnych.
Kilkugodzinna dyskusja zakończyła się zaplanowaniem na koniec kwietnia br. terenowych konsultacji, w których uczestniczyć będą autorzy projektu regulacji, przedstawiciele UM w Krośnie, przyrodnicy, wędkarze i ekolodzy, jak również właściciele terenów przylegających do potoku.

Dyskusje i recenzje

Schowaj teksty   
   

RSS 2.0 PDF
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Forum wędkarskie