Lewe menu


Right menu

Szukaj


KIj ma dwa końce...

Kij ma dwa końce.... od decyzji nie odwoływałam się... dałam sobie spokój i zajęłam realizacją marzeń... podróże... www.panoramio.com/user/1519339 na przyszły rok planuję ciut dalej na Wschód... marzenie z 1991 r.

Mamy deszczowy maj.... za oknem leje... ale jak przyjemnie siedzieć w ogrzanym pomieszczeniu grzejąc swoje plecy przy piecu kaflowym... wracając myślami do czasów dzieciństwa....

Mimo, że znam i stosuję różne techniki relaksacyjne http://www.y...h?v=Sljqeen0YUo problem powraca za sprawą użytkownika rybackiego jeziora Rudzianek.
w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych... w Placówce Rejonowej w Świeciu zmieniło się kierownictwo.... więc na nowo wpływają na nas skargi od dzierżawcy jeziora.... a nuż się uda przeforsować...

Tym razem oprócz problemu z moim ogrodzeniem wierzbowym jest chęć postawienia dodatkowych stanowisk wędkarskich.... nie mój problem... Tylko jak się ma opinia specjalisty... gdy ja zwróciłam się o wycięcie potrzebnej mi trzciny na pokrycie dachowe starej 100-letniej zagrody.... czy teraz wycinając pod stanowiska wedkarskie... ryby nie wyginą???!!!

Decyzja z dnia 10 lutego 2009 r ... Starostwo Powiatowe w Świeciu postanawia odmówić Pani Halinie Krzyżyńskiej ...udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie – wycinki trzciny z jeziora Rudzianek w Janiej Górze, gm. Świekatowo – działka nr 33 oraz jego brzegu – wzdłuż działek 32/12 i 32/13.

Uzasadnienie...... długie i szczegółowe...w zakończeniu...

W piśmie z dnia 21 października 2008 r. RZGW w Gdańsku stwierdziło, żę w jego ocenie wycinka w pasie przybrzeżnym jeziora może mieć wpływ na warunki naturalnego rozrodu ryb i wzrostu narybku, lecz wskazane jest przeprowadzenie eksprtyzy wykonanej przez specjalistę dra Tomasza Kakareko z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, który dokonał ekspertyzy, w opinii z dnia 26 listopada 2008r. stwierdza, iż jezioro Rudzianek jest jeziorem szczupakowo-linowym, w którym jednym z zasadniczych celów gospodarki rybackiej jest utrzymanie bioróżnorodności rodzimej ichtiofauny. W zwiazku z tym ingerencja w pasie roślinności przybrzeżnej może negatywnie odbić się na ekosystemie jeziora, co – biorąc również pod uwagę jego małą powierzchnię – spowoduje naruszenie równowagi w ekosystemie. Dr Kakareko jednoznacznie stwierdza, że w przypadku jeziora Rudzianek nie należy dokonywać wycinki trzciny.......

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 31 ust. 2 Ustawy Prawo wodne, który mówi iż korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawstawa energii wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin podlegają ochronie wód jest poprawa jakości wód (...) tak, aby dla jednolitych części wód powierzchniowych (jezior – wg art. 9, ust. 1, pkt 4c), uniknąć niekorzystnych zmian w ich stanie ekologicznym i chemicznym oraz art. 38 ust. 3 pkt 3, wg którego realizując cele, o których mówi ust. 2, należy zapewnić, aby wody, w zależności od potrzeb, nadawały się w szczególności do bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających ich migrację – postanowiono jak w sekwencji.


Opinia dra Tomasza Kakareko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska - Zakład Hydrobiologii w Toruniu dotycząca wycinki trzciny w pasie przybrzeżnym jeziora Rudzianek z dnia 26 listopada 2008 r.

W jeziorach szczupakowo-linowych, do których zalicza się jezioro Rudzianek, rośliny naczyniowe (hydromakrofity) odgrywają szczególnie istotną rolę. Stanowią one substrat tarłowy i zapewniają dogodne refugia dla przewodnich gatunków ryb fitofilnych, jak szczupak, lin, karaś. Stan liczebny populacji tych ryb jest ściśle uzależniony od obecności hydromakrofitów. Przypomnę, że jednym z zasadniczych celów gospodarki rybackiej prowadzonej w jez. Rudzianek, wyszczególnionym w operacie rybackim (pkt 12), jest utrzymanie bioróżnorodności rodzimej ichtiofauny poprzez popieranie gatunków typowych dla jezior szczupakowo-linowych.

W jez. Rudzianek, z uwagi na niską przezroczystość wody, zespoły roślin naczyniowych są zdominowane przez formy wynurzone (roślinność szuwarowa), w tym głównie przez trzcinę pospolitą. Pas przybrzeżnej roślinności stanowi, zatem podstawowe miejsce rozrodu i odrostu młodzieży wielu gatunków ryb oraz zapewnia odpowiednie warunki dla bytowania ryb fitofilnych. W związku z tym nazbyt intensywna ingerencja w pasie roślinności przybrzeżnej może negatywnie odbić się na rybostanie, a nawet na całym ekosystemie jeziora (przyspieszenie procesu starzenia się jeziora). Trzeba wspomnieć, że wniektórych jeziorach dopuszcza się odpowiednio prowadzoną wycinkę trzciny (zimą, najlepiej w czasie zalegania pokrywy lodowej). Niemniej, w przypadku jez. Rudzianek, z uwagi na jego niewielką powierzchnię (zaledwie 3,93 ha powierzchni), nie należy takich zabiegów prowadzić. Istnieje, bowiem zbyt duże ryzyko, że nawet z pozoru niewielka ingerencja może naruszyć równowagę w ekosystemie tego niewielkiego akwenu (np. zainicjowana zmianą warunków świetlnych w litoralu, w wyniku wycinki na znacznej części jeziora).

Podsumowując, uważam, że w przypadku jez. Rudzianek nie należy dokonywać wycinki trzciny. W przypadku omawianego akwenu może to zaszkodzić prowadzeniu gospodarki rybackiej, której nadrzędnym celem jest utrzymanie bioróżnorodności rybostanu, typowej dla jezior szczupakowo-linowych (tj. związanych z hydromakrofitami) i dbałość o ogólny stan środowiska (zbyt silna ingerencja może naruszyć stan równowagi w ekosystemie).

Podpisano Dr n. biol. Tomasz Kakareko

.....Dlaczego o mnie spotyka.... chyba znów jakiejś lekcji nie odrobiłam.... obejrzę sobie film Rondy Byrne The Secret... polecam... Serdecznie pozdrawiam wieczna optymistka Halina KrzyżyńskaSchowaj teksty   

Powiązane z


RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Archiwlane strony wędkarskie "Rybiego Oka". Wędkarstwo - archiwum Cały szereg informacji i artykułów o wędkarskim hobby. Jest co czytać!