Lewe menu


Right menu

Szukaj


KIj ma dwa końce...

Kij ma dwa końce.... od decyzji nie odwoływałam się... dałam sobie spokój i zajęłam realizacją marzeń... podróże... www.panoramio.com/user/1519339 na przyszły rok planuję ciut dalej na Wschód... marzenie z 1991 r.

Mamy deszczowy maj.... za oknem leje... ale jak przyjemnie siedzieć w ogrzanym pomieszczeniu grzejąc swoje plecy przy piecu kaflowym... wracając myślami do czasów dzieciństwa....

Mimo, że znam i stosuję różne techniki relaksacyjne http://www.y...h?v=Sljqeen0YUo problem powraca za sprawą użytkownika rybackiego jeziora Rudzianek.
w Zarządzie Melioracji i Urządzeń Wodnych... w Placówce Rejonowej w Świeciu zmieniło się kierownictwo.... więc na nowo wpływają na nas skargi od dzierżawcy jeziora.... a nuż się uda przeforsować...

Tym razem oprócz problemu z moim ogrodzeniem wierzbowym jest chęć postawienia dodatkowych stanowisk wędkarskich.... nie mój problem... Tylko jak się ma opinia specjalisty... gdy ja zwróciłam się o wycięcie potrzebnej mi trzciny na pokrycie dachowe starej 100-letniej zagrody.... czy teraz wycinając pod stanowiska wedkarskie... ryby nie wyginą???!!!

Decyzja z dnia 10 lutego 2009 r ... Starostwo Powiatowe w Świeciu postanawia odmówić Pani Halinie Krzyżyńskiej ...udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód, w zakresie – wycinki trzciny z jeziora Rudzianek w Janiej Górze, gm. Świekatowo – działka nr 33 oraz jego brzegu – wzdłuż działek 32/12 i 32/13.

Uzasadnienie...... długie i szczegółowe...w zakończeniu...

W piśmie z dnia 21 października 2008 r. RZGW w Gdańsku stwierdziło, żę w jego ocenie wycinka w pasie przybrzeżnym jeziora może mieć wpływ na warunki naturalnego rozrodu ryb i wzrostu narybku, lecz wskazane jest przeprowadzenie eksprtyzy wykonanej przez specjalistę dra Tomasza Kakareko z Instytutu Ekologii i Ochrony Środowiska UMK w Toruniu, który dokonał ekspertyzy, w opinii z dnia 26 listopada 2008r. stwierdza, iż jezioro Rudzianek jest jeziorem szczupakowo-linowym, w którym jednym z zasadniczych celów gospodarki rybackiej jest utrzymanie bioróżnorodności rodzimej ichtiofauny. W zwiazku z tym ingerencja w pasie roślinności przybrzeżnej może negatywnie odbić się na ekosystemie jeziora, co – biorąc również pod uwagę jego małą powierzchnię – spowoduje naruszenie równowagi w ekosystemie. Dr Kakareko jednoznacznie stwierdza, że w przypadku jeziora Rudzianek nie należy dokonywać wycinki trzciny.......

W wyniku przeprowadzonego postępowania administracyjnego oraz na podstawie art. 31 ust. 2 Ustawy Prawo wodne, który mówi iż korzystanie z wód nie może powodować pogorszenia stanu wód i ekosystemów od nich zależnych, a także marnotrawstawa energii wody, jako integralna część środowiska oraz siedliska dla zwierząt i roślin podlegają ochronie wód jest poprawa jakości wód (...) tak, aby dla jednolitych części wód powierzchniowych (jezior – wg art. 9, ust. 1, pkt 4c), uniknąć niekorzystnych zmian w ich stanie ekologicznym i chemicznym oraz art. 38 ust. 3 pkt 3, wg którego realizując cele, o których mówi ust. 2, należy zapewnić, aby wody, w zależności od potrzeb, nadawały się w szczególności do bytowania ryb i innych organizmów wodnych w warunkach naturalnych, umożliwiających ich migrację – postanowiono jak w sekwencji.


Opinia dra Tomasza Kakareko z Uniwersytetu Mikołaja Kopernika Instytut Ekologii i Ochrony Środowiska - Zakład Hydrobiologii w Toruniu dotycząca wycinki trzciny w pasie przybrzeżnym jeziora Rudzianek z dnia 26 listopada 2008 r.

W jeziorach szczupakowo-linowych, do których zalicza się jezioro Rudzianek, rośliny naczyniowe (hydromakrofity) odgrywają szczególnie istotną rolę. Stanowią one substrat tarłowy i zapewniają dogodne refugia dla przewodnich gatunków ryb fitofilnych, jak szczupak, lin, karaś. Stan liczebny populacji tych ryb jest ściśle uzależniony od obecności hydromakrofitów. Przypomnę, że jednym z zasadniczych celów gospodarki rybackiej prowadzonej w jez. Rudzianek, wyszczególnionym w operacie rybackim (pkt 12), jest utrzymanie bioróżnorodności rodzimej ichtiofauny poprzez popieranie gatunków typowych dla jezior szczupakowo-linowych.

W jez. Rudzianek, z uwagi na niską przezroczystość wody, zespoły roślin naczyniowych są zdominowane przez formy wynurzone (roślinność szuwarowa), w tym głównie przez trzcinę pospolitą. Pas przybrzeżnej roślinności stanowi, zatem podstawowe miejsce rozrodu i odrostu młodzieży wielu gatunków ryb oraz zapewnia odpowiednie warunki dla bytowania ryb fitofilnych. W związku z tym nazbyt intensywna ingerencja w pasie roślinności przybrzeżnej może negatywnie odbić się na rybostanie, a nawet na całym ekosystemie jeziora (przyspieszenie procesu starzenia się jeziora). Trzeba wspomnieć, że wniektórych jeziorach dopuszcza się odpowiednio prowadzoną wycinkę trzciny (zimą, najlepiej w czasie zalegania pokrywy lodowej). Niemniej, w przypadku jez. Rudzianek, z uwagi na jego niewielką powierzchnię (zaledwie 3,93 ha powierzchni), nie należy takich zabiegów prowadzić. Istnieje, bowiem zbyt duże ryzyko, że nawet z pozoru niewielka ingerencja może naruszyć równowagę w ekosystemie tego niewielkiego akwenu (np. zainicjowana zmianą warunków świetlnych w litoralu, w wyniku wycinki na znacznej części jeziora).

Podsumowując, uważam, że w przypadku jez. Rudzianek nie należy dokonywać wycinki trzciny. W przypadku omawianego akwenu może to zaszkodzić prowadzeniu gospodarki rybackiej, której nadrzędnym celem jest utrzymanie bioróżnorodności rybostanu, typowej dla jezior szczupakowo-linowych (tj. związanych z hydromakrofitami) i dbałość o ogólny stan środowiska (zbyt silna ingerencja może naruszyć stan równowagi w ekosystemie).

Podpisano Dr n. biol. Tomasz Kakareko

.....Dlaczego o mnie spotyka.... chyba znów jakiejś lekcji nie odrobiłam.... obejrzę sobie film Rondy Byrne The Secret... polecam... Serdecznie pozdrawiam wieczna optymistka Halina Krzyżyńska



Schowaj teksty   

Powiązane z


RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Kiedy wybrać się na ryby? Będą dziś brały czy nie? Na tem pytanie odpowie Ci księżycowy Kalendarz brań Jak wiadomo, księżyc ma wpływ na wiele zjawisk zachodzących na ziemi, na brania ryb także.