Lewe menu


Right menu

Szukaj


uff... za oknem wiosna 2010 r.

Witajcie Kochani!
Za oknem chociaż pochmurne niebo to w sercu radość.... uf... następna sprawa z głowy.
Chciałabym wszystkim podziękować za pomoc w rozwiązaniu mojego problemu.

18 lutego Postanowieniem Sądu umorzono postępowania wobec mnie i mojego męża.... bo po długich poszukiwaniach oryginalnych dokumentów na podstawie których ukarano mnie grzywną zarówno w Sądzie, Komendzie Powiatowej Policji... sprawa dotarła nawet do Wydziału Kontroli Komendy Wojewódzkiej w Bydgoszczy okazało się że są dwa wnioski o ukaranie w tej samej sprawie i po połączeniu ..... przesyłam całe postanowienie z uzasadnieniem.... może przyda się w wyjaśnieniu podobnego problemu.... podaję swoje pełne dane osobowe... bo nie mam nic do ukrycia.

Sąd Rejonowy w ..... – II Wydział Karny po rozpoznaniu w sprawie Haliny i Marka Krzyżyńskiego obwinionych o to, że:
1) w okresie od stycznia 2007 roku do dnia 13 maja 2008 roku w miejscowości Jania Góra gmina Świekatowo jako właściciel nieruchomości uniemożliwił dostęp do wody – jezioro Rudzianek w ten sposób, że zagrodził nieruchomość dostęp do jeziora przez obsadzenie drzewami wierzby tworząc tym samym płot. tzw. łozowisko – tj. o czyn z art. 193 pkt 2 Prawa wodnego.
2) w tym samym miejscu i czasie ogrodził nieruchomość przyległą do jeziora Rudzianek w odległości mniejszej niż 1,5 metra od linii brzegu przez utworzenie płota. tzw. łozowiska – tj. o czyn z art. 194 pkt 2 Prawa wodnego
z urzędu w przedmiocie umorzenia postępowania na podstawie art. 5 §1 pkt 1 i 2 kpw oraz art. 118 § 2 kpw

postanawia:
1.umorzyć postępowanie przeciwko Halinie Krzyżyńskiej oraz Markowi Krzyżyńskiemu:
2.kosztami postępowania obciążyć Skarb Państwa.

Uzasadnienie


W myśl art. 62§1 kpw okoliczności wyłączające orzekanie uwzględnia się z urzędu w każdym stadium postępowania. Zgodnie z przepisem art. 5§1 pkt 1 i 2 kpw nie wszczyna się postępowania, a wszczęte umarza, gdy 1) czynu nie popełniono albo brak jest danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie jego popełnienia, 2) czyn nie zawiera znamion wykroczenia.

Ad 1) Zgodnie z przepisem art. 193 pkt 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. 2005 Nr 239, poz. 2019 ze zm. ) karze grzywny podlega ten, kto wbrew obowiązkowi uniemożliwia dostęp do wód, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 ustawy.
W myśl art. 28 ust. 1 cyt. ustawy właściciel nieruchomości przyległej do powierzchniowych wód publicznych jest obowiązany umożliwić dostęp do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymaniem wód oraz dla ustawienia znaków żeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych. Przepis art. 28 ust. 2 cyt. ustawy stanowi, że właściciel nieruchomości przyległej do wód objętych powszechnym korzystaniem jest obowiązany zapewnić dostęp do wody w sposób umożliwiający to korzystanie; części nieruchomości umożliwiające dostęp do wody wyznacza wójt, burmistrz lub prezydent miasta w drodze decyzji.

Na gruncie niniejszej sprawy z całą pewnością obwinieni nie umożliwili dostępu do wody na potrzeby wykonywania robót związanych z utrzymywaniem wód oraz dla ustawiania znaków żeglugowych lub hydrologiczno-meteorologicznych urządzeń pomiarowych – art. ust. 1 cyt. ustawy, gdyż prace takie nie były wykonywane. Jeśli natomiast chodzi o dostęp do wody, o którym mowa w art. 28 ust. 2 cyt. ustawy, to Wójt Gminy Świekatowo nie wydał żadnej decyzji dotyczącej działek nr 32/12 i 32/13 położonych w miejscowości Jania Góra i stanowiących własność obwinionych, która wskazywałaby dostęp do wody – Jeziora Rudzianek (vide pismo wójta gminy Świekatowo z dnia 9 października 2009 roku k. 119). Dlatego też nie sposób jest uznać, że obwinieni grodząc swoją nieruchomość uniemożliwili dostęp do wód, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 cyt. ustawy. Wykroczenie z art. 193 pkt 2 w zw. Z art. 28 ust. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne można bowiem popełnić dopiero wówczas gdyby zostały wyznaczone wcześniej przez wójta, burmistrza lub prezydenta miasta w drodze decyzji części nieruchomości umożliwiające do niej dostęp. Nie należy bowiem zapominać, że wyznaczenie części nieruchomości umożliwiającej dostęp do wód następuje za stosownym odszkodowaniem wypłacanym z budżetu gminy (art. 28 ust. 3 cyt. ustawy). Ponieważ na gruncie niniejszej sprawy taka decyzja nie została wydana, samo ogrodzenie własnej nieruchomości nie wypełnia znamion wykroczenia z art. 193 pkt ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne, gdyż zabronione jest uniemożliwianie dostępu wyłącznie do wód, o których mowa w art. 28 ust. 1 i 2 cyt. ustawy. Dlatego tez, postępowanie w tej części należało umorzyć.

Ad. 2) Zgodnie z przepisem art. 194 pkt. 2 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne (tj. Dz. U. 2005 r. Nr 239, poz. 2019 ze zm.) karze grzywny podlega ten, kto grodzi nieruchomości przyległe do powierzchniowych wód publicznych w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu. Obecna ustawa, w art. 27 pkt 1, wprowadziła zakaz grodzenia nieruchomości przyległych do powierzchniowych wód publicznych, w odległości mniejszej niż 1,5 m od linii brzegu, co ma umożliwić dostęp do tych wód niezbędny do korzystania z prawa powszechnego korzystania z wód. Każdy korzystający z wód ma zatem prawo, w każdym miejscu dobić do brzegu i przycumować łódkę, wyjść na brzeg i przejść wzdłuż linii brzegu. Wędkarz ma prawo korzystać z dostępu do brzegu, ale wyznaczony pas szerokości 1,5 m nie pozwala mu na dojechanie do brzegu samochodem. Pasa dostępu nie tylko nie wolno grodzić, ale również nie można uniemożliwiać przechodzenia przez ten obszar, w związku z czym nie można np. obsadzić go krzewami uniemożliwiającymi przejście. Pas dostępu do wód pozostaje własnością właściciela nieruchomości, a za ograniczenie praw jego użytkowania właściciel nie otrzymuje odszkodowania. Należy jednak zwrócić uwagę, że zakaz grodzenia nieruchomości, o którym mowa w art. 194 pkt 2 oraz art. 27 pkt 1 cyt. ustawy, dotyczy powierzchniowych wód publicznych i określa odległość mierzoną od „linii brzegu”. Zgodnie z art. 15 ust. 1 i 2 cyt. ustawy linię brzegu dla cieków naturalnych, jezior oraz innych naturalnych zbiorników wodnych stanowi krawędź brzegu lub linia stałego porostu traw albo linia, którą ustala się według średniego stanu wody z okresu co najmniej ostatnich 10 lat. Linię brzegu ustala, w drodze decyzji, na wniosek mającego interes prawny lub faktyczny: właściwy terenowy organ administracji morskiej – dla morskich wód wewnętrznych wraz z morskimi wodami wewnętrznymi Zatoki Gdańskiej oraz wód morza terytorialnego: właściwy marszałek województwa – dla wód granicznych oraz śródlądowych dróg wodnych. Tymczasem jak wynika z opinii biegłego geodety E. M. na dzień 19 stycznia 2010 roku – decyzja administracyjna w sprawie ustalenia linii brzegu jeziora Rudzianek, o której mowa w art. 15 ustawy z dnia 18 lipca 2001 roku Prawo wodne nie została wydana. Powyższa okoliczność powoduje, iż obwinionym nie można skutecznie postawić zarzutu naruszenia art. 194 pkt 2 ustawy Prawo wodne, gdyż nie da się ustalić w jakiej odległości od „linii brzegu” znajduje się tzw. „łozowisko”. Brak jest zatem danych dostatecznie uzasadniających podejrzenie popełnienia opisanego w punkcie 2 wniosku o ukaranie czynu przez obwinionych i dlatego również w tej części postępowanie należało umorzyć. Na marginesie należy jednak wskazać, iż z opinii biegłego geodety wynika, że pomiędzy granicą wody i „łozowiska” istnieje pas gruntu o szerokości od 1,2 (tylko w jednym punkcie gdzie rośnie kilkuletnia wierzba dop. H.K.) metra do 6 metrów szerokości dość rzadko porośnięty drzewami i krzewami, po których człowiek bez przeszkód może się przemieszczać pieszo lub pojazdem jednośladowym.
W związku z powyższym, Sąd postanowił jak na wstępie.
Podpis SSRPragnę dodać, że w swojej opinii biegły napisał że dzierżawca jeziora Rudzianek gm. Świekatowo jest posiadaczem zależnym i nie jest stroną postępowania rozgraniczającego, ponieważ czynności w ramach postępowania przekraczają ramy zwykłego zarządu nad nieruchomością.

Pan K.T. nie posiada również pełnomocnictwa współwłaścicieli działki 32/59. Nie może więc uczestniczyć w rozgraniczeniu mojej nieruchomości, Skarbu Państwa i działki 32/59.

Jak zakończyły się moje starania o pobudowanie pomostu i wykaszanie trzciny???!!!.... Wynik negatywny!!!!

Korzystając z okazji zbliżajacych się Świąt składam moc serdecznych pachnących wiosną życzeń i.... TAKIEJ RYBY........
Serdecznie pozdrawiam wieczna optymistka Halina Krzyżyńska
Schowaj teksty   

Powiązane z


RSS 2.0
E-mail do moderatorów Wersja drukowalna - Sklep Wędkarski ŻBIK Pomoc Błędy
Reklamy Krokus: Bardzo często nazywane w skrócie SEO jest kluczowym elementem reklamy w Internecie, gdyż właśnie dzięki pozycjonowaniu stron i optymalizacji możemy odnaleźć strony, jakich poszukujemy na co dzień korzystając z wyszukiwarki Google. Pozycjonowanie stron WWW Każdy potencjalny klient jest przez nas traktowany indywidualnie i dostosowujemy swoje usługi bezpośrednio pod potrzeby Państwa.